చల్లనై కాయగదో చందమామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చల్లనై కాయగదో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చల్లనై కాయగదో చందమామ | వెల్లిగా తిరి వేంకటేశు నెదుట ||
అప|| మొల్లమిగ నమృతంపు వెల్లిగొలుపుచు లోక- | మెల్ల నిను కొనియాడగా ||

చ|| పొందైన హితులు నాప్తులు రసికులు కవులు | అందముగ నును మాటలాడ నేర్చిన ఘనులు |
చిందులకు నాడేటి సీమంతి మణులు | చెలగి ఇరుగడ కొలువగాను |
వంది మాగధులు కైవారింప తన దివ్య | మందిరో పాంత మార్గమున కోనేటి |
ముందుటను కడు మంద మంద ప్రయాణముల | ఇందిరాపతి మెరయగాను ||

చ|| ఏకాంత సుఖగోష్ఠి నేప్రొద్దు మానవా- | నీకంబు లెడ గలిసి నిలిచి సేవింప గాం- |
తా కదంబములు హస్తముల కంకణ ఝణ- | త్కారములు నిగుడ చామరము లిడగ |
జోకైన మణిగణ స్తోమాంకితంబులై | సొంపుపొందు నాలవట్టములు కరములు దాల్చి |
యేకాంతు లిరువంక నెదిరి కొలువగ సకల | లోకేశ్వరుడు మెరయగాను ||

చ|| బంగారు ప్రతిమలకు వ్రతులైన దివిజ లో- | కాంగనలు ఘన విమానాంగణంబున నుండి |
చెంగలువలును మంచి చేమంతి రేకులును | చెలగి యిరుగడ చల్లగాను |
మంగళాత్మకము లగు మహిత వేదాంత వే- | దాంగ విద్యలకు ప్రియమంది చేకొనుచు తిరు- |
వేంగళేశుండు కడు వేడుకల తోడ తిరు- | వీధులను విహరింపగాను ||


callanai kAyagadO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| callanai kAyagadO caMdamAma | velligA tiri vEMkaTESu neduTa ||
apa|| mollamiga namRutaMpu velligolupucu lOka- | mella ninu koniyADagA ||

ca|| poMdaina hitulu nAptulu rasikulu kavulu | aMdamuga nunu mATalADa nErcina Ganulu |
ciMdulaku nADETi sImaMti maNulu | celagi irugaDa koluvagAnu |
vaMdi mAgadhulu kaivAriMpa tana divya | maMdirO pAMta mArgamuna kOnETi |
muMduTanu kaDu maMda maMda prayANamula | iMdirApati merayagAnu ||

ca|| EkAMta suKagOShThi nEproddu mAnavA- | nIkaMbu leDa galisi nilici sEviMpa gAM- |
tA kadaMbamulu hastamula kaMkaNa JaNa- | tkAramulu niguDa cAmaramu liDaga |
jOkaina maNigaNa stOmAMkitaMbulai | soMpupoMdu nAlavaTTamulu karamulu dAlci |
yEkAMtu liruvaMka nediri koluvaga sakala | lOkESvaruDu merayagAnu ||

ca|| baMgAru pratimalaku vratulaina divija lO- | kAMganalu Gana vimAnAMgaNaMbuna nuMDi |
ceMgaluvalunu maMci cEmaMti rEkulunu | celagi yirugaDa callagAnu |
maMgaLAtmakamu lagu mahita vEdAMta vE- | dAMga vidyalaku priyamaMdi cEkonucu tiru- |
vEMgaLESuMDu kaDu vEDukala tODa tiru- | vIdhulanu vihariMpagAnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |