చూడరమ్మ సతులారా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడరమ్మ సతులాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడరమ్మ సతులాల సోబాన పాడరమ్మ |
కూడున్నది పతి చూడికుడుత నాంచారి ||

చ|| శ్రీమహాలక్ష్మియట సింగారాలకేమరుదు |
కాముని తల్లియట చక్కదనాలకేమరుదు |
సోముని తోబుట్టువట సొంపుకళలకేమరుదు |
కోమలాంగి ఈ చూడికుడుత నాంచారి ||

చ|| కలశాబ్ధి కూతురట గంభీరాలకేమరుదు |
తలపలోక మాతయట దయ మరియేమరుదు |
జలజనివాసినియట చల్లదనమేమరుదు |
కొలదిమీర ఈ చూడికుడుత నాంచారి ||

చ|| అమరవందితయట అట్టే మహిమయేమరుదు |
అమృతము చుట్టమట ఆనందాలకేమరుదు |
తమితో శ్రీవేంకటేశు తానె వచ్చి పెండ్లాడె |
కొమెర వయస్సు ఈ చూడికుడుత నాంచారి ||


cUDaramma satulArA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDaramma satulAla sObAna pADaramma |
kUDunnadi pati cUDikuDuta nAMcAri ||

ca|| SrImahAlakShmiyaTa siMgArAlakEmarudu |
kAmuni talliyaTa cakkadanAlakEmarudu |
sOmuni tObuTTuvaTa soMpukaLalakEmarudu |
kOmalAMgi I cUDikuDuta nAMcAri ||

ca|| kalaSAbdhi kUturaTa gaMBIrAlakEmarudu |
talapalOka mAtayaTa daya mariyEmarudu |
jalajanivAsiniyaTa calladanamEmarudu |
koladimIra I cUDikuDuta nAMcAri ||

ca|| amaravaMditayaTa aTTI mahimayEmarudu |
amRutamu cuTTamaTa AnaMdAlakEmarudu |
tamitO SrIvEMkaTESu dAne vacci peMDlADe |
kaumera vayassu I cUDikuDuta nAMcAri ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Chudaramma-Satulaara-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |