చీచీ వోబదుకా సిగ్గులేనిబదుకా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చీచీ వోబదుకా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చీచీ వోబదుకా సిగ్గులేనిబదుకా | వాచవికి బతిమాలి వడబడ్డబదుకా ||

చ||| ఆసలకు జోటు గద్దు అంతరంగాన నెంతైన | వీసమంతా జోటు లేదు విరతికి |
యీసున సంసారమున కెందరైనా గలరు | వోసరించి మోక్షమియ్య నొకరు లేదు ||

చ|| భోగించ వేళ గద్దు పొద్దువొడపుగుంకును | వెగమే హరిదలచ వేళలేదు |
వోగులలంపటమున కోపి కెంతైనా గద్దు | యోగపుసత్కర్మాన కొకయింత లేదు ||

చ|| యెదుట ప్రపంచాన కెఱు కెంతైనా గద్దు | యిదివో యాత్మజ్ఞాన మించుకా లేదు |
మది శ్రీవేంకటేశుడు మమ్ము నిట్టె కాచెగాని | పదరి నా నేరములు పాప మఱి లేరు ||


cIcI vObadukA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cIcI vObadukA siggulEnibadukA | vAcaviki batimAli vaDabaDDabadukA ||

ca||| Asalaku jOTu gaddu aMtaraMgAna neMtaina | vIsamaMtA jOTu lEdu viratiki |
yIsuna saMsAramuna keMdarainA galaru | vOsariMci mOkShamiyya nokaru lEdu ||

ca|| BOgiMca vELa gaddu podduvoDapuguMkunu | vegamE haridalaca vELalEdu |
vOgulalaMpaTamuna kOpi keMtainA gaddu | yOgapusatkarmAna kokayiMta lEdu ||

ca|| yeduTa prapaMcAna kerxu keMtainA gaddu | yidivO yAtmaj~jAna miMcukA lEdu |
madi SrIvEMkaTESuDu mammu niTTe kAcegAni | padari nA nEramulu pApa marxi lEru ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |