చూచే చూపొకటి సూటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూచే చూపొకటి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూచే చూపొకటి సూటి గురి యొకటి | తాచి రెండు నొకటైతే దైవమే సుండీ ||

చ|| యేనుగ దలచితే యేనుగై పొడచూపు | మాను దలచిన నట్టే మానై పొడచూపు |
పూని పెద్దకొండ దలపోయ గొండై పొడచూపు | తానే మనోగోచరుడు దైవమే సుండీ ||

చ|| బట్టబయలు దలచ బయలై పొడచూపు | అట్టె యంబుధి దలచ నంబుధియై పొడచూపు |
పట్టణము దల్చిన పట్టణమై పొడచూపు | తట్టి మనోగోచరుడు దైవమే సుండీ ||

చ|| శ్రీ వేంకటాద్రిమీది శ్రీపతి దలచితేను | శ్రీవేంకటాద్రిమీది శ్రీపతై పొడచూపు |
భావమే జీవాత్మ ప్రత్యక్షము పరమాత్మ | తావు మనోగోచరడు దైవమే సుండీ ||


cUcE cUpokaTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUcE cUpokaTi sUTi guri yokaTi | tAci reMDu nokaTaitE daivamE suMDI ||

ca|| yEnuga dalacitE yEnugai poDacUpu | mAnu dalacina naTTE mAnai poDacUpu |
pUni peddakoMDa dalapOya goMDai poDacUpu | tAnE manOgOcaruDu daivamE suMDI ||

ca|| baTTabayalu dalaca bayalai poDacUpu | aTTe yaMbudhi dalaca naMbudhiyai poDacUpu |
paTTaNamu dalcina paTTaNamai poDacUpu | taTTi manOgOcaruDu daivamE suMDI ||

ca|| SrI vEMkaTAdrimIdi SrIpati dalacitEnu | SrIvEMkaTAdrimIdi SrIpatai poDacUpu |
BAvamE jIvAtma pratyakShamu paramAtma | tAvu manOgOcaraDu daivamE suMDI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |