చూచితి దనసరిత సుద్దు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూచితి దనసరిత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూచితి దనసరిత సుద్దు లేటికో యమ్మ | చేచేత నిక బొంక జెల్లదో యమ్మ ||

చ|| జడిసి లోతుమాటల జాణతనా లాడీ నన్ను | తడివితే దలదీసి తక్కించీ నమ్మ |
చిడుముడి చిల్లరపు సేతల మమ్ము జెనకీ | పడుచు మాటల వాని పసయేమిటమ్మా ||

చ|| ఆ రీతి నాఱడి బెట్టి యంతలో నడుగుకొనీ | గోర బొయ్యేదాని కింత గొడ్డ లేలమ్మ ||
సారెకు మాట పట్లు సాధించి నడచీని | తీరకుండా జగడాలు తిద్ద బొయ్యీ నమ్మా ||

చ|| పొందుగాని తమకాల బోధించ వచ్చీని | యిందరిలో నెక్కుడాయనిక నేలమ్మా |
అందపు శ్రీ వేంకటేశుడాదరించి కూడెనన్ను | నింద లెల్ల బాసె నెమ్మదినే యమ్మా ||


cUciti danasarita (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUciti danasarita suddu lETikO yamma | cEcEta nika boMka jelladO yamma ||

ca|| jaDisi lOtumATala jANatanA lADI nannu | taDivitE daladIsi takkiMcI namma |
ciDumuDi cillarapu sEtala mammu jenakI | paDucu mATala vAni pasayEmiTammA ||

ca|| A rIti nArxaDi beTTi yaMtalO naDugukonI | gOra boyyEdAni kiMta goDDa lElamma ||
sAreku mATa paTlu sAdhiMci naDacIni | tIrakuMDA jagaDAlu tidda boyyI nammA ||

ca|| poMdugAni tamakAla bOdhiMca vaccIni | yiMdarilO nekkuDAyanika nElammA |
aMdapu SrI vEMkaTESuDAdariMci kUDenannu | niMda lella bAse nemmadinE yammA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |