చాలునిదే నావిరతి సకసామ్రాజ్యమ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలునిదే నావిరతి (రాగం: ) (తాళం : )

చాలునిదే నావిరతి సకసామ్రాజ్యము
నాలోనిపని యెంతైనా నాకు గలదు

వడబడి పరులిండ్లవాకిలిగాచే నేను
వడి నాలో హరియున్న వాకిలి గాచేను
బడి నొకరి గొలిచి బహురాజ్యమేలేనేను
యెడ నామనోరాజ్యమింతా నేలేను

చాలు

చేరి యొరులకు బనిసేసి యలసేనేను
సారె నాయోగాభ్యాసాన నలసేను
అరిసి నే నడుగగ నన్యులిచ్చేయీవులు
తారి పూర్వకర్మాదిదైవమే యిచ్చీని

చాలు

అందు సంతోషమే ఫల మిందు సంతోషమే ఫల
మందును మాయాకల్పిత మిందును మాయే
అందు నిందు శ్రీవేంకటాధీశుడే కర్త
అందైతే బరతంత్రు డిందు నే స్వతంత్రుడ

చాలు ||


Chaalunidae naavirati (Raagam: ) (Taalam: )

Chaalunidae naavirati sakasaamraajyamu
Naalonipani yemtainaa naaku galadu

Vadabadi parulimdlavaakiligaachae naenu
Vadi naalo hariyunna vaakili gaachaenu
Badi nokari golichi bahuraajyamaelaenaenu
Yeda naamanoraajyamimtaa naelaenu

Chaalu

Chaeri yorulaku banisaesi yalasaenaenu
Saare naayogaabhyaasaana nalasaenu
Arisi nae nadugaga nanyulichchaeyeevulu
Taari poorvakarmaadidaivamae yichcheeni

Chaalu

Amdu samtoshamae phala mimdu samtoshamae phala
Mamdunu maayaakalpita mimdunu maayae
Amdu nimdu sreevaemkataadheesudae karta
Amdaitae baratamtru dimdu nae svatamtruda

Chaalu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |