చాలదా మాజన్మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలదా మాజన్మము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చాలదా మాజన్మము నీ- | పాలింటివారమై బ్రదుకగగలిగె ||

చ|| కమలాసనాదులుగాననినీపై | మమకారముసేయ మార్గము గలిగె |
అమరేంద్రాదులకందరానినీ- | కొమరైన నామము కొనియాడగలిగె ||

చ|| సనకాదులును గానజాలనినిన్ను | తనివోవ మతిలొన దలపోయగలిగె |
ఘనమునీంద్రులకు నగమ్యమైవున్న- | నిను సంతతమును వర్ణింపగలిగె ||

చ|| పరమమై భవ్యమై పరగిననీ- | యిరవిట్టిదని మాకు నెఱుగంగగలిగె |
తిరువేంకటాచలాధిప నిన్ను యీ- | ధరమీద బలుమారు దరిసింపగలిగె ||


cAladA mAjanmamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cAladA mAjanmamu nI- | pAliMTivAramai bradukagagalige ||

ca|| kamalAsanAdulugAnaninIpai | mamakAramusEya mArgamu galige |
amarEMdrAdulakaMdarAninI- | komaraina nAmamu koniyADagalige ||

ca|| sanakAdulunu gAnajAlanininnu | tanivOva matilona dalapOyagalige |
GanamunIMdrulaku nagamyamaivunna- | ninu saMtatamunu varNiMpagalige ||

ca|| paramamai Bavyamai paraginanI- | yiraviTTidani mAku nerxugaMgagalige |
tiruvEMkaTAcalAdhipa ninnu yI- | dharamIda balumAru darisiMpagalige ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Chalada-Maa-Janmamu---Priya-sis

ChaladaMaJanmamu_TTD

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |