చిత్తజ గరుడ నీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తజ గరుడ (రాగం: ) (తాళం : )

చిత్తజ గరుడ నీకు శ్రీమంగళం నా
చిత్తములో హరి నీకు శ్రీమంగళం ||

బంగారు బొమ్మవంటి పడతి నురముమీద
సింగారించిన నీకు శ్రీమంగళం
రంగుమీర పీతాంబరము మొలగట్టుకొని
చెంగిలించే హరినీకు శ్రీమంగళం ||

వింత నీలమువంటి వెలదిని పాదముల
చెంత బుట్టించిన నీకు శ్రీమంగళం
కాంతుల కౌస్తుభమణి గట్టుక భక్తులకెల్లా
చింతామణివైన నీకు శ్రీమంగళం ||

అరిది పచ్చల వంటి యంగన శిరసుమీద
సిరుల దాల్చిన నీకు శ్రీమంగళం
గరిమ శ్రీవేంకటేశ ఘనసంపదలతోడి
సిరివర నీకు నివే శ్రీమంగళం ||


cittaja garuDa (Raagam: ) (Taalam: )

cittaja garuDa nIku SrImaMgaLaM nA
cittamulO hari nIku SrImaMgaLaM

baMgAru bommavaMTi paDati nuramumIda
siMgAriMcina nIku SrImaMgaLaM
raMgumIra pItAMbaramu molagaTTukoni
ceMgiliMcE harinIku SrImaMgaLaM

viMta nIlamuvaMTi veladini pAdamula
ceMta buTTiMcina nIku SrImaMgaLaM
kAMtula kaustuBamaNi gaTTuka BaktulakellA
ciMtAmaNivaina nIku SrImaMgaLaM

aridi paccala vaMTi yaMgana SirasumIda
sirula dAlcina nIku SrImaMgaLaM
garima SrIvEMkaTESa GanasaMpadalatODi
sirivara nIku nivE SrImaMgaLaM


బయటి లింకులు[మార్చు]

ChittajaGuruda_BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |