చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబు పరికించి | చూడజూడగ గాని సుఖమెరుగ రాదు ||

చ|| ఎడతెగనిమమత వేయగరానిపెను మోపు | కడలేని ఆశ చీకటి దవ్వుకొనుట |
నిడివైనకనుచూపు నీడనుండిన ఎండ | వడి చెడని తమకంబు వట్టితాపంబు ||

చ|| బుద్ధి మానిన చింత పోని యూరికి దెరువు | పొద్దు వోవని వలపు పొట్ట పొంకంబు |
ఎద్దుబట్టిన శివంబెరుక మాలిన ప్రియము- | లొద్దిక విహారంబు లుబ్బు గవణంబు ||

చ|| తీపు లోపలి తీపు తిరు వేంకటేశ్వరుని | చూపు పొడగనని చూపులో చూపు |
ఆపదలువాయు నెయ్యపు దలపులీ తలపు | రూపైన రుచిలోని రుచి వివేకంబు ||


cUDarevvaru dInisOdyaMbu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDarevvaru dInisOdyaMbu parikiMci | cUDajUDaga gAni suKameruga rAdu ||

ca|| eDateganimamata vEyagarAnipenu mOpu | kaDalEni ASa cIkaTi davvukonuTa |
niDivainakanucUpu nIDanuMDina eMDa | vaDi ceDani tamakaMbu vaTTitApaMbu ||

ca|| buddhi mAnina ciMta pOni yUriki deruvu | poddu vOvani valapu poTTa poMkaMbu |
eddubaTTina SivaMberuka mAlina priyamu- | loddika vihAraMbu lubbu gavaNaMbu ||

ca|| tIpu lOpali tIpu tiru vEMkaTESvaruni | cUpu poDaganani cUpulO cUpu |
ApadaluvAyu neyyapu dalapulI talapu | rUpaina rucilOni ruci vivEkaMbu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/04/annamayya-samkirtanalutatwamulu.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |