చక్కదనముల వారసతులార

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చక్కదనముల వారసతులార (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చక్కదనముల వారసతులార | యెక్కువ తక్కువల మీరు ఏందుబోయేరికను ||

చ|| ఒప్పుగా నరకము మాకు బలిచ్చి మనమెల్ల | కప్పము గొంటిరిగా అంగనలార |
అప్పుడే గోవిందునికి ఆహివెట్టితి జిత్తము | యిప్పుడు యెమ్మెల మీరేమి సేసేరికను ||

చ|| పంచమహా పాతకాలబారి దోసి మాసిగ్గులు | లంచము గొంటిరిగా నెలతలారా |
వంచనతోడుత హరివారమైతి మికమీ- | యించుక గుట్టుల మీరెందు జొచ్చేరికను ||

చ|| దొంగిలి మాగుట్టులెల్ల దోవ వేసి మరుబారి | భంగ పెట్టితిరిగా వో భామలార |
చెంగలించి వెంకటేశు సేవకు జొచ్చితిమి | యెంగిలి మోపులను మీరేడబడే రికను ||


cakkadanamula vArasatulAra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cakkadanamula vArasatulAra | yekkuva takkuvala mIru EMdubOyErikanu ||

ca|| oppugA narakamu mAku balicci manamella | kappamu goMTirigA aMganalAra |
appuDE gOviMduniki AhiveTTiti jittamu | yippuDu yemmela mIrEmi sEsErikanu ||

ca|| paMcamahA pAtakAlabAri dOsi mAsiggulu | laMcamu goMTirigA nelatalArA |
vaMcanatODuta harivAramaiti mikamI- | yiMcuka guTTula mIreMdu joccErikanu ||

ca|| doMgili mAguTTulella dOva vEsi marubAri | BaMga peTTitirigA vO BAmalAra |
ceMgaliMci veMkaTESu sEvaku joccitimi | yeMgili mOpulanu mIrEDabaDE rikanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |