చిత్తమెందుండెనో యంటా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తమెందుండెనో యంటా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్తమెందుండెనో యంటా సిబ్బితిపడే నేను | కొత్తలేమిగలిగినా గోరి తెలుసుకొమ్మీ ||

చ|| నివ్వటిల్లి కొలువరో నీవున్న భావము చూచి | యెవ్వతె యేమాడునో యేమి సేసునో |
పువ్వువలె బొదుగుదు భోగించువేళ నేను | నవ్వుల నీ మైరేకలు నావిగావు సుమ్మీ ||

చ|| వూరు వారి సొమ్ములెల్ల నొగిబెట్టుక రాగాను | యేరీతి నున్నాడవో నాకెట్టు దెలుసు |
నేరుపుతో సింగారింతు నీ మేను సోకేటి వేళ | భారపు దండలు నాకు బనిలేదు సుమ్మీ ||

చ|| సందడి నీ మోమునకు సరికళలు రేగెను | యెందు గలదో మోహమెరుగుదునా |
పొందితి శ్రీ వేంకటేశ పొరపొచ్చెము లేకుండ | విందుల నీ మోవితేనె వేరుసేయసుమ్మీ ||


cittameMduMDenO yaMTA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cittameMduMDenO yaMTA sibbitipaDE nEnu | kottalEmigaliginA gOri telusukommI ||

ca|| nivvaTilli koluvarO nIvunna BAvamu cUci | yevvate yEmADunO yEmi sEsunO |
puvvuvale bodugudu BOgiMcuvELa nEnu | navvula nI mairEkalu nAvigAvu summI ||

ca|| vUru vAri sommulella nogibeTTuka rAgAnu | yErIti nunnADavO nAkeTTu delusu |
nEruputO siMgAriMtu nI mEnu sOkETi vELa | BArapu daMDalu nAku banilEdu summI ||

ca|| saMdaDi nI mOmunaku sarikaLalu rEgenu | yeMdu galadO mOhamerugudunA |
poMditi SrI vEMkaTESa porapoccemu lEkuMDa | viMdula nI mOvitEne vErusEyasummI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |