చిత్త మతిచంచలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్త మతిచంచలము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్త మతిచంచలము చేత బలవంతంబు | తిత్తితో జీవుడిటు దిరిగాడుగాక ||

చ|| కదిసి జీవుడు పుట్టగా బుట్టినటువంటి- | మొదలు దుదియునులేని మోహపాశములు |
వదలు టెటువలె దారు వదలించు టెటువలెను | పదిలముగ వీనిచే బడి పొరలుగాక ||

చ|| కడలేని జన్మసంగ్రహములై యెన్నడును | గడుగవసములుగాని కర్మపంకములు |
విడుచు టెటువలె దారు వదలించు టెటువలెను | విడువని విలాపమున వేగుటలుగాక ||

చ|| యిందులోపల జీవుడెన్నడే నొకమాటు | కందువెఱిగి వివేకగతుల భాగ్యమున |
అందముగ దిరువేంకటాద్రీశు సేవించి | అందరాని సుఖంబు లందుగాక ||


citta maticaMcalamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| citta maticaMcalamu cEta balavaMtaMbu | tittitO jIvuDiTu dirigADugAka ||

ca|| kadisi jIvuDu puTTagA buTTinaTuvaMTi- | modalu dudiyunulEni mOhapASamulu |
vadalu TeTuvale dAru vadaliMcu TeTuvalenu | padilamuga vInicE baDi poralugAka ||

ca|| kaDalEni janmasaMgrahamulai yennaDunu | gaDugavasamulugAni karmapaMkamulu |
viDucu TeTuvale dAru vadaliMcu TeTuvalenu | viDuvani vilApamuna vEguTalugAka ||

ca|| yiMdulOpala jIvuDennaDE nokamATu | kaMduverxigi vivEkagatula BAgyamuna |
aMdamuga diruvEMkaTAdrISu sEviMci | aMdarAni suKaMbu laMdugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |