చిత్తజగరుడ శ్రీనరసింహ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిత్తజగరుడ శ్రీనరసింహ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిత్తజగరుడ శ్రీనరసింహ | బత్తి సేసేరు మునులు పరికించవయ్య ||

చ|| సకలదేవతలును జయవెట్టు చున్నారు | చకితులై దనవులు సమసిరదె |
అకలంకయగు లక్ష్మి అటు నీతొడపై నెక్కె | ప్రకటమైన నీకోపము మానవయ్య ||

చ|| తుంబురు నారదులు దొరకొని పాడేరు | అంబుజాసనుండభయమ డిగీనదె |
అంబరవీధి నాడేరు అచర లందరు గూడి | శంబరరిపు జనక శాంతము చూపవయ్యా ||

చ|| హత్తి కొలిచేరదె యక్షులును గంధర్వులు | చిత్తగించు పొగడేరు సిద్ధ సాధ్యులు |
సత్తుగ నీ దాసులము శరణుజొచ్చితిమిదె | ఇత్తల శ్రీవేంకటేశ ఏలు కొనవయ ||


cittajagaruDa SrInarasiMha (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cittajagaruDa SrInarasiMha | batti sEsEru munulu parikiMcavayya ||

ca|| sakaladEvatalunu jayaveTTu cunnAru | cakitulai danavulu samasirade |
akalaMkayagu lakShmi aTu nItoDapai nekke | prakaTamaina nIkOpamu mAnavayya ||

ca|| tuMburu nAradulu dorakoni pADEru | aMbujAsanuMDaBayama DigInade |
aMbaravIdhi nADEru acara laMdaru gUDi | SaMbararipu janaka SAMtamu cUpavayyA ||

ca|| hatti kolicErade yakShulunu gaMdharvulu | cittagiMcu pogaDEru siddha sAdhyulu |
sattuga nI dAsulamu SaraNujoccitimide | ittala SrIvEMkaTESa Elu konavaya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |