చలపాది రోగమీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చలపాది రోగమీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చలపాది రోగమీ సంసారము నేడు | బలువైన మందు విష్ణు భక్తి జీవులకు ||

చ|| కీడౌట మదినెరింగియు మోహ మెడలదిది | పాడైన విధికృతము బలవంతము |
ఈడనే ఇది మాన్ప హితవైన వజ్రాంగి | జోడువో హరి దలంచుట జీవులకును ||

చ|| హేయమని తెలిసి తా నిచ్చగించీ యాత్మ | పాయదీ రతి సుఖము బలవంతము |
మాయ నుగ్గులు చేయ మాధవుని దంచనపు | రాయివో వైరాగ్య రచన జీవులకు ||

చ|| పొలయు దురితంపు రొంపులు దన్నువడి ముంచ | పలుమారు జన్మమీ బలవంతము |
నెలవుకొని సకలంబు నిర్మలముగా కడుగు | జలధివో వేంకటేశ్వరుడు జీవులకు ||


calapAdi rOgamI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| calapAdi rOgamI saMsAramu nEDu | baluvaina maMdu viShNu Bakti jIvulaku ||

ca|| kIDauTa madineriMgiyu mOha meDaladidi | pADaina vidhikRutamu balavaMtamu |
IDanE idi mAnpa hitavaina vajrAMgi | jODuvO hari dalaMcuTa jIvulakunu ||

ca|| hEyamani telisi tA niccagiMcI yAtma | pAyadI rati sukhamu balavaMtamu |
mAya nuggulu cEya mAdhavuni daMcanapu | rAyivO vairAgya racana jIvulaku ||

ca|| polayu duritaMpu roMpulu dannuvaDi muMca | palumAru janmamI balavaMtamu |
nelavukoni sakalaMbu nirmalamugA kaDugu | jaladhivO vEMkaTESvaruDu jIvulaku ||


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |