చూతమే యీ సంతోసాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూతమే య (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూతమే యీ సంతోసాలు సొరిదినుండి | ఐతేనేమే సవతుల మది మనమేలే||

చ|| సతి తిట్టులతనికి చవులై వుండగాను | మతిలోన వగవగ మనకేల |
యితవై యీపె గుంపెన కితడు లోగుచుండగా | కుతిల కుడువ నేలే కొమ్మలాల మనము ||

చ|| ఆపెసేసే ఉద్దండాలు ఆతడోరుచుకుండగా | కోపమేలే మనకును కోపులనుండి |
వోపి యాలియాజ్ఞ మగడొట్టి జవదాటడు | ఆపసోపాలేలే మనమందరిలో వారము ||

చ|| కొంగాపెవట్టి తియ్యగా కూచుండాతడు లోగాగా | పంగించనేలే మనము పలుమారును |
యెంగిలిమోవిచ్చె నాపె యెనసి శ్రీ వేంకటేశు | డంగదేలేయేలిద్దరట్టే మనములను ||


cUtamE yI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUtamE yI saMtOsAlu soridinuMDi | aitEnEmE savatula madi manamElE||

ca|| sati tiTTulataniki cavulai vuMDagAnu | matilOna vagavaga manakEla |
yitavai yIpe guMpena kitaDu lOgucuMDagA | kutila kuDuva nElE kommalAla manamu ||

ca|| ApesEsE uddaMDAlu AtaDOrucukuMDagA | kOpamElE manakunu kOpulanuMDi |
vOpi yAliyAj~ja magaDoTTi javadATaDu | ApasOpAlElE manamaMdarilO vAramu ||

ca|| koMgApevaTTi tiyyagA kUcuMDAtaDu lOgAgA | paMgiMcanElE manamu palumArunu |
yeMgilimOvicce nApe yenasi SrI vEMkaTESu | DaMgadElEyEliddaraTTE manamulanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |