చూడరమ్మ యిటువంటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చూడరమ్మ యిటువంటి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చూడరమ్మ యిటువంటి సుదతులుతులేరెందు | యేడనైన నిటువంటి యింతులు వుట్టుదురా ||

చ|| ముదిత నడపులలోని మురిపెమే వెయిసేసు | కొదమ గుబ్బల తీరు కోటివేలు సేసు |
సుదతి బిత్తరిచూపు సొన్నటంకాలే సేసు | అదర బింబము తీరు ఆరువేలు సేసు ||

చ|| సన్నపు నడుములోని సైకమే లక్ష సేసు | పన్నుగా బిరుదు వన్నె పదివేలు సేసు |
యెన్నిక మెఱుగుదొడలెంత ధనమైనజేసు | నున్నగా దువ్వినకొప్పు నూరువేలు సేసునే ||

చ|| అంగన భాగ్యమెట్టిదో అతిమోహమై తిరు- | వెంగళరాయనికృప వేవేలు సేసునే |
బంగారు చవికెలోబడతి గూడిన సొంపు | రంగుగా జెలియరూపు రాజ్యమెల్లజేసునే ||


cUDaramma yiTuvaMTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cUDaramma yiTuvaMTi sudatulutulEreMdu | yEDanaina niTuvaMTi yiMtulu vuTTudurA ||

ca|| mudita naDapulalOni muripemE veyisEsu | kodama gubbala tIru kOTivElu sEsu |
sudati bittaricUpu sonnaTaMkAlE sEsu | adara biMbamu tIru AruvElu sEsu ||

ca|| sannapu naDumulOni saikamE lakSha sEsu | pannugA birudu vanne padivElu sEsu |
yennika merxugudoDaleMta dhanamainajEsu | nunnagA duvvinakoppu nUruvElu sEsunE ||

ca|| aMgana BAgyameTTidO atimOhamai tiru- | veMgaLarAyanikRupa vEvElu sEsunE |
baMgAru cavikelObaDati gUDina soMpu | raMgugA jeliyarUpu rAjyamellajEsunE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |