చెక్కిటి చే యిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చెక్కిటి చే యిక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చెక్కిటి చే యిక నేల చింతలేల | అక్కరతో నాపె నీ యలపారిచీ గాక ||

చ|| జవ్వనపు సతి తోడి సరసము | చివ్వన నీ మేనెల్లా జెమరింపించె |
పువ్వుల వసంతాలు పొలయాటలూ | నవ్వి నవ్వి నీ మనసు నాము లెక్కింపించె ||

చ|| చక్కెర బొమ్మవంటి యీ సతి పొందులు | చిక్కించి నీకు వలపు చిమ్మిరేగించె |
నిక్కి నిక్కి యాపె జూచె నీ వేడుకలు | చెక్కుల చెనకులయి సిగ్గు విడిపించె ||

చ|| అలమేలు మంగతో నెయ్యపు రతులు | నిలువెల్ల సింగారమై నీకు నమరె |
నెలవై శ్రీ వేంకటేశ నీ తమకము | అలరిన చుట్టరికమై తగిలించె ||


cekkiTi cE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cekkiTi cE yika nEla ciMtalEla | akkaratO nApe nI yalapAricI gAka ||

ca|| javvanapu sati tODi sarasamu | civvana nI mEnellA jemariMpiMce |
puvvula vasaMtAlu polayATalU | navvi navvi nI manasu nAmu lekkiMpiMce ||

ca|| cakkera bommavaMTi yI sati poMdulu | cikkiMci nIku valapu cimmirEgiMce |
nikki nikki yApe jUce nI vEDukalu | cekkula cenakulayi siggu viDipiMce ||

ca|| alamElu maMgatO neyyapu ratulu | niluvella siMgAramai nIku namare |
nelavai SrI vEMkaTESa nI tamakamu | alarina cuTTarikamai tagiliMce ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |