చిరంతనుడు శ్రీవరుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిరంతనుడు శ్రీవరుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చిరంతనుడు శ్రీవరుడు | పరమం భవ్యం పావనం ||

చ|| వేదమయుడు కోవిదు డమలుడు పరు- | డాదిపురుషుడు మహామహుడు |
యేదెస నేమని యేది దలచిన న- | భేద మవాది మఖిలసమ్మతం ||

చ|| నిఖిలనిలయుడు మునివరదు డధికుడు | మఖముఖశుకాభిమతరతుడు |
శిఖిరం శివం సుశీలన మతిశయ | ముఖరం ముఖ్యం మూలమిదం ||

చ|| అనేకప్రదు డనాదినిధనుడు | ఘను డీతిరువేంకటవిభుడు |
దినందినం సముదితరవికోటిభ- | జనం సిద్ధాంజనం ధనం ||


ciraMtanuDu SrIvaruDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| ciraMtanuDu SrIvaruDu | paramaM BavyaM pAvanaM ||

ca|| vEdamayuDu kOvidu DamaluDu paru- | DAdipuruShuDu mahAmahuDu |
yEdesa nEmani yEdi dalacina na- | BEda mavAdi maKilasammataM ||

ca|| niKilanilayuDu munivaradu DadhikuDu | maKamuKaSukABimataratuDu |
SiKiraM SivaM suSIlana matiSaya | muKaraM muKyaM mUlamidaM ||

ca|| anEkapradu DanAdinidhanuDu | Ganu DItiruvEMkaTaviBuDu |
dinaMdinaM samuditaravikOTiBa- | janaM siddhAMjanaM dhanaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |