చాలదా హరిసంకీర్తనాంగల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాలదా హరిసంకీర్తనాంగల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| చాలదా హరిసంకీర్తనాంగల- | మేలిది దీననే మెరసిరి ఘనులు ||

చ|| తలప వేదశాస్త్రములు గానక | అలరుచు వాల్మీకాదులు |
తలకొని హరిమంత్రమే దగబేర్కొని | అలవిమీర గడునధికములైరి ||

చ|| యితరదైవముల నెరుగనేరక | ప్రతిలేని మహిమ బార్వతి |
మతి దలపుచు హరిమంత్రమె పేర్కొని | సతతము హరులొ సగమై నిలిచె ||

చ|| చదువులు బలుమరు జదువనోపక | అదివో నారదాదులు |
పదిలపు వేంకటపతి హరినామమే | వదలకిదియ జీవనమై మనిరి ||


cAladA harisaMkIrtanAMgala (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| cAladA harisaMkIrtanAMgala- | mElidi dInanE merasiri Ganulu ||

ca|| talapa vEdaSAstramulu gAnaka | alarucu vAlmIkAdulu |
talakoni harimaMtramE dagabErkoni | alavimIra gaDunadhikamulairi ||

ca|| yitaradaivamula neruganEraka | pratilEni mahima bArvati |
mati dalapucu harimaMtrame pErkoni | satatamu harulo sagamai nilice ||

ca|| caduvulu balumaru jaduvanOpaka | adivO nAradAdulu |
padilapu vEMkaTapati harinAmamE | vadalakidiya jIvanamai maniri ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |