నవనారసింహా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నవనారసింహా నమ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నవనారసింహా నమో నమో | భవనాశితీర యహోబలనారసింహా ||

చ|| సతతప్రతాప రౌద్రజ్వాలా నారసింహా | వితతవీరసింహవిదారణా |
అతిశయకరుణ యోగానంద నరసింహ | మతిశాంతపుకానుగుమానినారసింహ ||

చ|| మరలి బీభత్సపుమట్టెమళ్ళనరసింహ | నరహరి భార్గోటినారసింహ |
పరిపూర్ణశృంగార ప్రహ్లాదనరసింహ | సిరుల నద్భుతపులక్ష్మీనారసింహ ||

చ|| వదనభయానకపువరాహనరసింహ | చెదరనివైభవాల శ్రీనరసింహా |
అదన శ్రీవేంకటేశ అందు నిందు నిరవైతి | పదివేలురూపముల బహునారసింహ ||


navanArasiMhA namO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| navanArasiMhA namO namO | BavanASitIra yahObalanArasiMhA ||

ca|| satatapratApa raudrajvAlA nArasiMhA | vitatavIrasiMhavidAraNA |
atiSayakaruNa yOgAnaMda narasiMha | matiSAMtapukAnugumAninArasiMha ||

ca|| marali bIBatsapumaTTemaLLanarasiMha | narahari BArgOTinArasiMha |
paripUrNaSRuMgAra prahlAdanarasiMha | sirula nadButapulakShmInArasiMha ||

ca|| vadanaBayAnakapuvarAhanarasiMha | cedaranivaiBavAla SrInarasiMhA |
adana SrIvEMkaTESa aMdu niMdu niravaiti | padivElurUpamula bahunArasiMha ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |