నాలం వా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాలం వా తవ (రాగం: ) (తాళం : )

నాలం వా తవ నయవచనం
చెలం త్యజతె చెటి భవామి

చలచలమమనం సస్కటనె కిం
కులిష హృదయ బహుగుణ విభవ
పులకిత తనుసంభృత వెదనయా
మలినం వహామి మదం త్యజామి || నాలం ||

భజభజ తె ప్రియభామాం సతతం
సుజనస్త్వం నిజ సుఖనిలయ
భుజరెఖా రతి భోగ భవసి కిం
విజయీభవ మద్విధిం వదామి || నాలం ||

నయనయ మామనునయనవిదంతె
ప్రియ కాంతాయాం ప్రేమభవం
భయహర వెంకటపతె త్వం
మద్విలొ భవసి షోభిత భవామి || నాలం ||


nAlaM vA (Raagam: ) (Taalam: )

nAlaM vA tava nayavachanaM
chelaM tyajate cheTi bhavAmi

chalachalamamanaM saskaTane kiM
kulisha hRdaya bahuguNa vibhava
pulakita tanusambhRta vedanayA
malinam vahAmi madaM tyajAmi || nAlaM ||

bhajabhaja te priyabhAmAM satataM
sujanastvaM nija sukhanilaya
bhujarekhA rati bhOga bhavasi kiM
vijayIbhava madvidhiM vadAmi || nAlaM ||

nayanaya mAmanunayanavidaMte
priya kAntAyAm prEmabhavaM
bhayahara veMkaTapate tvam


బయటి లింకులు[మార్చు]

nAlamvAtavanayavachanaM_srirangam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=నాలం_వా&oldid=14248" నుండి వెలికితీశారు