నీవేకా చెప్పజూప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవేకా చెప్పజూప (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవేకా చెప్పజూప నీవె నీవెకా | శ్రీవిభుప్రతినిధివి సేనమొదలారి ||

చ|| నీవేకా కట్టెదుర నిలుచుండి హరివద్ద | దేవతల గనిపించే దేవుడవు |
యేవంక విచ్చేసినాను యిందిరాపతికి నిజ- | సేవకుడవు నీవెకా సేనమొదలారి ||

చ|| పసిడిబద్దలవారు పదిగోట్లు గొలువ | దెసల బంపులువంపే ధీరుడవు |
వసముగా ముజ్జగాలవారి నిందరిని నీ- | సిసువులగా నేలిన సేనమొదలారి ||

చ|| దొరలైన యసురుల తుత్తుమురుసేసి జగ- | మిరువుగా నేలితివేకరాజ్యమై |
పరగుసూత్రవతీపతివై వేంకటవిభు- | సిరులపెన్నిధి నీవే సేసిమొదలారి ||


nIvEkA ceppajUpa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvEkA ceppajUpa nIve nIvekA | SrIviBupratinidhivi sEnamodalAri ||

ca|| nIvEkA kaTTedura nilucuMDi harivadda | dEvatala ganipiMcE dEvuDavu |
yEvaMka viccEsinAnu yiMdirApatiki nija- | sEvakuDavu nIvekA sEnamodalAri ||

ca|| pasiDibaddalavAru padigOTlu goluva | desala baMpuluvaMpE dhIruDavu |
vasamugA mujjagAlavAri niMdarini nI- | sisuvulagA nElina sEnamodalAri ||

ca|| doralaina yasurula tuttumurusEsi jaga- | miruvugA nElitivEkarAjyamai |
paragusUtravatIpativai vEMkaTaviBu- | sirulapennidhi nIvE sEsimodalAri ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |