నమో నారాయణాయ సగుణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప || నమో నారాయణాయ నమో సగుణ బ్రహ్మణే సర్వ పారాయణాయ శోభనమూర్తయే ||


చ|| నిత్యాయ విబుధ సంస్తుత్యాయ | నిత్యాధిపత్యాయ మునిగణ ప్రత్యయాయ |

సత్యాయ ప్రత్యక్షాయ సన్మానస సాం | గత్యాయ జగదవన కృత్యాయతే నమో ||


చ|| కరిరాజ వరదాయ కౌస్తుభాభరణాయ | మురవైరినే జగన్మోహనాయ ||

తరుణేందుకోటీర తరుణీ మనస్తోత్ర | పరిపూర్ణ చిత్తాయ పరమాయతే నమో ||


చ|| పాత్రదానోత్సవ ప్రథితవేంకటరాయ | ధాత్రీశ కామితార్థప్రదాయ |

స్తోత్రభిన్మణి రుచిర గాత్రాయ రవిచంద్ర | నేత్రాయ శేషాద్రినిలయాయతే నమో ||