నాపాలిఘన దైవమవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాపాలిఘన దైవమవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నాపాలిఘన దైవమవు నీవే నన్ను | నీపాల నిడుకొంటి నీవే నీవే ||

చ|| ఒలిసి నన్నేలే దేవుడవు, యెందు | దొలగని నిజబంధుడవు నీవే |
పలు సుఖమిచ్చే సంపదవు నీవే, యిట్టే | వెలయ నిన్నియు నీవే నీవే ||

చ|| పొదిగి పాయని యాప్తుడవు నీవే, నాకు | నదన దోడగు దేహమవు నీవే |
మదమువాపెడి నామతియు నీవే, నాకు | వెదక నన్నియును నీవే నీవే ||

చ|| ఇంకా లోకములకు నెప్పుడు నీవే, యీ- | పంకజభవాది దేవపతివి నీవే |
అంకిలి వాపగ నంతకు నీవే, తిరు- | వేంకటేశ్వరుడవు నీవే నీవే ||


nApAliGana daivamavu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nApAliGana daivamavu nIvE nannu | nIpAla niDukoMTi nIvE nIvE ||

ca|| olisi nannElE dEvuDavu, yeMdu | dolagani nijabaMdhuDavu nIvE |
palu suKamiccE saMpadavu nIvE, yiTTE | velaya ninniyu nIvE nIvE ||

ca|| podigi pAyani yAptuDavu nIvE, nAku | nadana dODagu dEhamavu nIvE |
madamuvApeDi nAmatiyu nIvE, nAku | vedaka nanniyunu nIvE nIvE ||

ca|| iMkA lOkamulaku neppuDu nIvE, yI- | paMkajaBavAdi dEvapativi nIvE |
aMkili vApaga naMtaku nIvE, tiru- | vEMkaTESvaruDavu nIvE nIvE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |