నేల మిన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేల మిన్ను నొక్కటైననీబంటు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నేల మిన్ను నొక్కటైననీబంటు వొక్క- | వేలనే యక్షుని దెగవేసెగా నీబంటు ||

చ|| ఉంగర మెగరవేసి యుదధిలో బడకుండ | నింగికి జెయిజాచి నీబంటు |
చంగున జలధిదాటి జంబుమాలి నిలమీద | కుంగదొక్కి పదముల గుమ్మెగా నీబంటు ||

చ|| వెట్టగా రావణు రొమ్మువిరుగ జేతనే గుద్దె | నిట్టతాడువంటివాడు నీబంటు |
దిట్టయై మందులకొండ తేజమున నడురేయి | పట్టపగలు దెచ్చె బాపురే నీబంటు ||

చ|| అలరనన్నియు జేసి అజునిపట్టానకు | నిలుచున్నాడదివో నీబంటు |
బలువేంకటేశ ఈ పవననందనుడు | కలిగి లోకములెల్ల గాచెగా నీబంటు ||


nEla minnu nokkaTainanIbaMTu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nEla minnu nokkaTainanIbaMTu vokka- | vElanE yakShuni degavEsegA nIbaMTu ||

ca|| uMgara megaravEsi yudadhilO baDakuMDa | niMgiki jeyijAci nIbaMTu |
caMguna jaladhidATi jaMbumAli nilamIda | kuMgadokki padamula gummegA nIbaMTu ||

ca|| veTTagA rAvaNu rommuviruga jEtanE gudde | niTTatADuvaMTivADu nIbaMTu |
diTTayai maMdulakoMDa tEjamuna naDurEyi | paTTapagalu decce bApurE nIbaMTu ||

ca|| alarananniyu jEsi ajunipaTTAnaku | nilucunnADadivO nIbaMTu |
baluvEMkaTESa I pavananaMdanuDu | kaligi lOkamulella gAcegA nIbaMTu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |