నే నేమిసేయుదును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నే నేమిసేయుదును (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నే నేమిసేయుదును నీవు నాలోపలనుండి | శ్రీనాథుడవు నీచేత ఇంతేకాక ||

చ|| తనువేమిసేయును తనువులోపలయున్న- | చెనటియింద్రియములచేతలుగాక |
మనసేమిసేయును మనసులోపలనున్న- | నినుపుగోర్కులు చేసేనేరములుగాక ||

చ|| జీవుడేమిసేయును జీవునిబొదుగుకున్న- | భావపుప్రకృతి చేసేపాపముగాక |
చేవదేర బుట్టు వేమిసేయు ముంచుకొన్నట్టి- | దైవపుమాయలోనిధర్మ మింతేకాక ||

చ| కాలమేమిసేయును గక్కన శ్రీవేంకటేశు- | డేలి మన్నించేమన్నన యిదియేకాక |
యేల యేల దూర నింక నెవ్వరు నేమిసేతురు | మేలిమి నిను దలచి మెచ్చుటేకాక ||


nE nEmisEyudunu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nE nEmisEyudunu nIvu nAlOpalanuMDi | SrInAthuDavu nIcEta iMtEkAka ||

ca|| tanuvEmisEyunu tanuvulOpalayunna- | cenaTiyiMdriyamulacEtalugAka |
manasEmisEyunu manasulOpalanunna- | ninupugOrkulu cEsEnEramulugAka ||

ca|| jIvuDEmisEyunu jIvunibodugukunna- | BAvapuprakRuti cEsEpApamugAka |
cEvadEra buTTu vEmisEyu muMcukonnaTTi- | daivapumAyalOnidharma miMtEkAka ||

ca| kAlamEmisEyunu gakkana SrIvEMkaTESu- | DEli manniMcEmannana yidiyEkAka |
yEla yEla dUra niMka nevvaru nEmisEturu | mElimi ninu dalaci meccuTEkAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |