నారాయ ణాచ్యుతానంత గోవిందా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నారాయ ణాచ్యుతానంత (రాగం: ) (తాళం : )

నారాయ ణాచ్యుతానంత గోవిందా
నేరరాదు విజ్ఞానము నీ వియ్యక లేదు

నిగమాంతవిదులైతే నిన్నెఱుగుదురుగాక
మృగసమానులకేల మీమీదిభక్తి
వెగటుగా గృపతోడ విశ్వరూపు చూసినాను
సగటుదుర్యోధనుడు బహురూప మనడా

చిరపుణ్యులైతే మీ సేవలు సేతురుగాక
దురితచిత్తులకు మీత్రోవ యేటికి
గరిమ బ్రత్యక్షమై కంబములో గలిగినా
హిరణ్యకశిపుడు మి మీంచి శరణనెనా

దేవతలయితే మిమ్ము దెలియనేర్తురుగాక
యేవల నసురలు మిమ్మెఱిగేరా
శ్రీవేంకటాద్రిమీద సిరితో నీవుండగాను
కేవలసంసారు లెఱిగియును మఱవరా


Naaraaya naachyutaanamta (Raagam: ) (Taalam: )

Naaraaya naachyutaanamta govimdaa
Naeraraadu vij~naanamu nee viyyaka laedu

Nigamaamtavidulaitae ninne~rugudurugaaka
Mrgasamaanulakaela meemeedibhakti
Vegatugaa grpatoda visvaroopu choosinaanu
Sagatuduryodhanudu bahuroopa manadaa

Chirapunyulaitae mee saevalu saeturugaaka
Duritachittulaku meetrova yaetiki
Garima bratyakshamai kambamulo galiginaa
Hiranyakasipudu mi meemchi sarananenaa

Daevatalayitae mimmu deliyanaerturugaaka
Yaevala nasuralu mimme~rigaeraa
Sreevaemkataadrimeeda sirito neevumdagaanu
Kaevalasamsaaru le~rigiyunu ma~ravaraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |