నీమహిమో నాలోన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీమహిమో నాలోన (రాగం: ) (తాళం : )

నీమహిమో నాలోన నిండిన వలపు జాడో
యేమి సేతు నన్నెప్పుడు నెడపకుమయ్యా ||

యెనసి తో నేన యెంత పది మాటాడినా
తనియదు నా మనసు తమి యెట్టిదో
వినయముతో రెప్పలు వేయక చూచినాను
నినుపులై మమతలు నిచ్చ కొత్తలు ||

చలపట్టి నీ తోను సారె సారె బెనగిన
నలయదు నా మేను ఆశ యెట్టిదో
కొలువులో నీ వద్ద గూచుండి యెంత నవ్విన
తలపులో కోరికలు తరగని ధాన్యాలు ||

కరగి యందాకా నిన్ను గాగిలించుచుండినాను
విడువవు చేతులు వేడుకెట్టిదో
అడరి శ్రీ వేంకటేశ యలమేల్ మంగను నేను
తొడరి యేలితివి రతులు తరితీపులు ||


nImahimO nAlOna (Raagam: ) (Taalam: )

nImahimO nAlOna niMDina valapu jADO
yEmi sEtu nanneppuDu neDapakumayyA ||

yenasi tO nEna yeMta padi mATADinA
taniyadu nA manasu tami yeTTidO
vinayamutO reppalu vEyaka chUchinAnu
ninupulai mamatalu niccha kottalu ||

chalapaTTi nI tOnu sAre sAre benagina
nalayadu nA mEnu ASa yeTTidO
koluvulO nI vadda gUchuMDi yeMta navvina
talapulO kOrikalu taragani dhAnyAlu ||

karagi yaMdAkA ninnu gAgiliMchuchuMDinAnu
viDuvavu chEtulu vEDukeTTidO
aDari SrI vEMkaTESa yalamEl maMganu nEnu
toDari yElitivi ratulu taritIpulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |