నేనెందువోయె తానెందువోయీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనెందువోయె తానెందువోయీ (రాగం: ) (తాళం : )

నేనెందువోయె తానెందువోయీ రానీలే రానీలే రానీలే ||
మీనైన నాటి తన మిడుకెల్ల దిగవలె కానీలె కానీలె కానీలె ||
తలచూపేనాటి తలపెల్ల దిగవలె తలచనీ తలచనీ తలచనీవే ||
కిరికియైననాటి తన కిటుకెల్లదిగవలె తిరుగనీ తిరుగనీ తిరుగనీవే||
హరియైననాటి అదటెల్ల దిగవలె జరగనీ జరగనీ జరగనీవే||
వడుగైననాటి(తన) వస విడువంగవలె తడవకు తడవకు తడవకువే||
కలుషించే నాటి కడమెల్ల దిగవలె అలుగనీ అలుగనీ అలుగనీవే||
సతిబాసేనాటి చలమెల్ల దిగవలె తతిగానీ తతిగానీ తతిగానీలే||
ముసలైన నాటి ముసుపెల్ల దిగవలె విసుగనీ విసుగనీ విసుగనీవే||
మానైననాటి (తన) మదమెల్ల దిగవలె పోనీవే పోనీవే పోనీవే||
కలికైన నాటి గజరెల్ల దిగవలె చెలగనీ చెలగనీ చెలగనీవే||
వేడుకతో నాటి వేంకటపతి నన్ను కూడనీ కూడనీ కూడనీవే||


nEneMduvOye tAneMduvOyI (Raagam: ) (Taalam: )

nEneMduvOye tAneMduvOyI rAnIlE rAnIlE rAnIlE
mInaina nATi tana miDukella digavale kAnIle kAnIle kAnIle
talachUpEnATi talapella digavale talachanI talachanI talachanIvE
kirikiyainanATi tana kiTukelladigavale tiruganI tiruganI tiruganIvE
hariyainanATi adaTella digavale jaraganI jaraganI jaraganIvE
vaDugainanATi(tana) vasa viDuvaMgavale taDavaku taDavaku taDavakuvE
kalushiMchE nATi kaDamella digavale aluganI aluganI aluganIvE
satibAsEnATi chalamella digavale tatigAnI tatigAnI tatigAnIlE
musalaina nATi musupella digavale visuganI visuganI visuganIvE
mAnainanATi (tana) madamella digavale pOnIvE pOnIvE pOnIvE
kalikaina nATi gajarella digavale chelaganI chelaganI chelaganIvE
vEDukatO nATi vEMkaTapati nannu kUDanI kUDanI kUDanIvE


బయటి లింకులు[మార్చు]

NenenduvoyeTanenduvoye


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |