నగధర నందగోప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నగధర నందగోప (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నగధర నందగోప నరసింహ వో- | నగజవరద శ్రీ నారసింహ ||

చ|| నరసింహ పరంజ్యోతి నరసింహా వీర- | నరసింహ లక్ష్మీనారసింహా |
నరసుఖ బహుముఖ నారసింహా వో- | నరకాంతక జేజే నారసింహా ||

చ|| నమో నమో పుణ్డరీక నారసింహ వో- | నమిత సురాసుర నారసింహా |
నమకచమకహిత నారసింహా వో- | నముచిసూదన వంద్య నారసింహా ||

చ|| నవరసాలంకార నారసింహా వో- | నవనీతచోర శ్రీ నారసింహా |
నవగుణ వేంకట నారసింహా వో- | నవమూర్తి మండెము నారసింహా ||


nagadhara naMdagOpa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nagadhara naMdagOpa narasiMha vO- | nagajavarada SrI nArasiMha ||

ca|| narasiMha paraMjyOti narasiMhA vIra- | narasiMha lakShmInArasiMhA |
narasuKa bahumuKa nArasiMhA vO- | narakAMtaka jEjE nArasiMhA ||

ca|| namO namO puNDarIka nArasiMha vO- | namita surAsura nArasiMhA |
namakacamakahita nArasiMhA vO- | namucisUdana vaMdya nArasiMhA ||

ca|| navarasAlaMkAra nArasiMhA vO- | navanItacOra SrI nArasiMhA |
navaguNa vEMkaTa nArasiMhA vO- | navamUrti maMDemu nArasiMhA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Nagadhara-Nandhagopa


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |