నగుబాట్లబడేనాజిహ్వా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నగుబాట్లబడేనాజిహ్వా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నగుబాట్లబడేనాజిహ్వా | పగటున నిదివో పావనమాయ ||

చ|| ఇల నిందరి నుతియించి పెంచువలె | నలినలియైనది నాజిహ్వా |
నలినోదరుశ్రీనామము దలచిన- | ఫలమున కిదివో పావనమాయ ||

చ|| భ్రమపడి మాయపుపడతులతమ్మలు | నమలి చవులుగొనె నాజిహ్వా |
అమరవంద్యుడగుహరి నుతియించగ | ప్రమదము చవిగొని పావనమాయ ||

చ|| నెలతలయోనిద్రవనదులను | నలుగడ నీదెను నాజిహ్వా |
అలసి వేంకటనగాధిపయనుచును | పలికినయంతనె పావనమాయ ||


nagubATlabaDEnAjihvA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nagubATlabaDEnAjihvA | pagaTuna nidivO pAvanamAya ||

ca|| ila niMdari nutiyiMci peMcuvale | nalinaliyainadi nAjihvA |
nalinOdaruSrInAmamu dalacina- | Palamuna kidivO pAvanamAya ||

ca|| BramapaDi mAyapupaDatulatammalu | namali cavulugone nAjihvA |
amaravaMdyuDaguhari nutiyiMcaga | pramadamu cavigoni pAvanamAya ||

ca|| nelatalayOnidravanadulanu | nalugaDa nIdenu nAjihvA |
alasi vEMkaTanagAdhipayanucunu | palikinayaMtane pAvanamAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |