నమ్మిన దొకటే నాకు నీశరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమ్మిన దొకటే (రాగం:గుండక్రియ ) (తాళం : )

నమ్మిన దొకటే నాకు నీశరణము
యెమ్మెలసంసార మింతే యిందేమి గలదు

యేటికర్మము నా కేటిధర్మము
యేటిదో నే జేయుగా నీ కేమి గూడెను
నాటకపుతొంటివారు నడిచినమార్గమని
యీటుకు జేసేగాక యిందేమి గలదు

యేడతపము నా కేడజపము నే
వాడిక జేయగ నీకు వచ్చినదేమి
బెడిదపుబెద్దలెల్లా బెట్టినతిట్టములంటా
యీడుకు జేసెగాక యిందేమి గలరు

యెక్కడిపుణ్యము నా కెక్కడిభోగములు
యిక్కువ నన్నిట్ల జేసి యేమిగంటివి
నిక్కెపుశ్రీవేంకటేశ నిన్ను గనుటగాక
యెక్కడి కెక్కడిమాయ లిందేమి గలదు


Nammina dokatae (Raagam:Gumdakriya ) (Taalam: )

Nammina dokatae naaku neesaranamu
Yemmelasamsaara mimtae yimdaemi galadu

Yaetikarmamu naa kaetidharmamu
Yaetido nae jaeyugaa nee kaemi goodenu
Naatakaputomtivaaru nadichinamaargamani
Yeetuku jaesaegaaka yimdaemi galadu

Yaedatapamu naa kaedajapamu nae
Vaadika jaeyaga neeku vachchinadaemi
Bedidapubeddalellaa bettinatittamulamtaa
Yeeduku jaesegaaka yimdaemi galaru

Yekkadipunyamu naa kekkadibhogamulu
Yikkuva nannitla jaesi yaemigamtivi
Nikkepusreevaemkataesa ninnu ganutagaaka
Yekkadi kekkadimaaya limdaemi galadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |