నిన్నుదలచి నీపేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిన్నుదలచి నీపేరు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నిన్నుదలచి నీపేరు దలచి | నన్ను కరుణించితే నెన్నికగాక ||

చ|| అధికుని గాచుటేమరుదు నన్ను- | నధముని గాచుట యరుదుగాక నీకు |
మధురమౌ టేమరుదు మధురమూ, చేదు | మధురమౌటే మహిలో నరుదుగాక ||

చ|| అనఘుని గరుణింప నరుదుగాదు నీకు | ఘనపాపుని నన్ను గాచు టరుదుగాక |
కనకము గనకము గానేల, యినుము | కనకమవుటే కడు నరుదుగాక ||

చ|| నెలకొన్న భీతితో నిన్ను జెనకితిగాక | తలకొన్న సుఖినైన దలచనేల నిన్ను |
యెలమితో దిరువేంగళేశుడ నాపాల | గలిగి నీకృప గలుగజేతువుగాక ||


ninnudalaci nIpEru (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| ninnudalaci nIpEru dalaci | nannu karuNiMcitE nennikagAka ||

ca|| adhikuni gAcuTEmarudu nannu- | nadhamuni gAcuTa yarudugAka nIku |
madhuramau TEmarudu madhuramU, cEdu | madhuramauTE mahilO narudugAka ||

ca|| anaGuni garuNiMpa narudugAdu nIku | GanapApuni nannu gAcu TarudugAka |
kanakamu ganakamu gAnEla, yinumu | kanakamavuTE kaDu narudugAka ||

ca|| nelakonna BItitO ninnu jenakitigAka | talakonna suKinaina dalacanEla ninnu |
yelamitO diruvEMgaLESuDa nApAla | galigi nIkRupa galugajEtuvugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |