నీయాజ్ఞ దలమోచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీయాజ్ఞ దలమోచ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీయాజ్ఞ దలమోచి నీదేహధారి నైతి | యీయెడ గోవిందుడ నే నీడేరేదెట్లో ||

చ|| తనువు వేసరినాను తలపు వేసరదు | ధనము గడించెడితరితీపున |
చెనకి మగడు విడిచిన మామ విడువని- | పనియాయ హరి నాబదుకుజాడ యెట్లో ||

చ|| పాయము ముదుసినాను భావము ముదియదు | వేయైన సంసార విషయాలను |
వోయయ్య కలివోసినావెట్లదిక్కు చూచేది | మాయదాయ నిక నామనసుజాడెట్లో ||

చ|| కడలేని నావిధులు కన్నులార జూచి నీవు | నడుమ శ్రీవేంకటేశ నన్ను నేలితి |
నొడుగులు దప్పినాను నోముఫలము దప్పని- | అడియాలమబ్బె నాకు నానతిచ్చితెట్లో ||


nIyAj~ja dalamOci (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIyAj~ja dalamOci nIdEhadhAri naiti | yIyeDa gOviMduDa nE nIDErEdeTlO ||

ca|| tanuvu vEsarinAnu talapu vEsaradu | dhanamu gaDiMceDitaritIpuna |
cenaki magaDu viDicina mAma viDuvani- | paniyAya hari nAbadukujADa yeTlO ||

ca|| pAyamu mudusinAnu BAvamu mudiyadu | vEyaina saMsAra viShayAlanu |
vOyayya kalivOsinAveTladikku cUcEdi | mAyadAya nika nAmanasujADeTlO ||

ca|| kaDalEni nAvidhulu kannulAra jUci nIvu | naDuma SrIvEMkaTESa nannu nEliti |
noDugulu dappinAnu nOmuPalamu dappani- | aDiyAlamabbe nAku nAnaticciteTlO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |