నిత్యాత్ముడై యుండి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిత్యాత్ముడై యుండి (రాగం: ) (తాళం : )

ప : నిత్యాత్ముడై యుండి నిత్యుడై వెలుగొందు
సత్యాత్ముడై యుండి సత్యమై తానుండు
ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మమై యుండు సం-
స్తుత్యుడీ తిరువేంకటాద్రివిభుడు

చ : ఏమూర్తి లోకంబులెల్ల నేలెడునాత-
డేమూర్తి బ్రహ్మాదులెల్ల వెదకెడునాత-
డేమూర్తి నిజమోక్షమియ్య జాలెడునాత-
డేమూర్తి లోకైకహితుడు
యేమూర్తి నిజమూర్తి యేమూర్తియును గాడు
యేమూర్తి త్రైమూర్తు లేకమైనయాత-
డేమూర్తి సర్వాత్ము డేమూర్తి పరమాత్ము-
డామూర్తి తిరువేంకటాద్రివిభుడు

చ : యేదేవుదేహమున నిన్నియును జన్మించె
నేదేవుదేహమున నిన్నియును నణగె మరి
యేదేవువిగ్రహం బీసకల మింతయును
యేదేవునేత్రంబు లినచంద్రులు
యేదేవు డీజీవులిన్నింటిలో నుండు
నేదేవుచైతన్య మిన్నిటికి నాధార-
మేదేవు డవ్యక్తు డేదేవు డద్వంద్వదు-
డాదేవుడీ వేంకటాద్రివిభుడు

చ : యేవేల్పుపాదయుగ మిలయునాకాశంబు
యేవేల్పుపాదకేశాంతం బనంతంబు
యేవేల్పునిశ్వాస మీమహామారుతము
యేవేల్పునిజదాసు లీపుణ్యులు
యేవేల్పు సర్వేశు డేవేల్పు పరమేశు-
డేవేల్పు భువనైకహితమనోభావకుడు
యేవేల్పు కడుసూక్ష్మ మేవేల్పు కడుఘనము
ఆవేల్పు తిరువేంకటాద్రివిభుడు


nityaatmuDai yuMDi (Raagam: ) (Taalam: )

pa : nityaatmuDai yuMDi nityuDai velugoMdu
satyaatmuDai yuMDi satyamai taanuMDu
pratyakshamai yuMDi brahmamai yuMDu saM-
stutyuDee tiruveMkaTaadrivibhuDu

cha : emoorti lOkaMbulella neleDunaata-
Demoorti brahmaadulella vedakeDunaata-
Demoorti nijamOkshamiyya jaaleDunaata-
Demoorti lOkaikahituDu
yemoorti nijamoorti yemoortiyunu gaaDu
yemoorti traimoortu lekamainayaata-
Demoorti sarvaatmu Demoorti paramaatmu-
Daamoorti tiruveMkaTaadrivibhuDu

cha : yedevudehamuna ninniyunu janmiMche
nedevudehamuna ninniyunu naNage mari
yedevuvigrahaM beesakala miMtayunu
yedevunetraMbu linachaMdrulu
yedevu DeejeevulinniMTilO nuMDu
nedevuchaitanya minniTiki naadhaara-
medevu Davyaktu Dedaevu DadvaMdvadu-
DaadevuDee veMkaTaadrivibhuDu

cha : yevelpupaadayuga milayunaakaaSaMbu
yevelpupaadakeSaaMtaM banaMtaMbu
yevelpuniSvaasa meemahaamaarutamu
yevelpunijadaasu leepuNyulu
yevelpu sarveSu Develpu parameSu-
Develpu bhuvanaikahitamanObhaavakuDu
yevelpu kaDusookshma mevelpu kaDughanamu
aavelpu tiruveMkaTaadrivibhuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2013/01/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_7.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |