నమో నమో దానవవినాశక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నమో దానవవినాశక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమో నమో దానవవినాశక చక్రమా | సమర విజయమైన సర్వేశు చక్రమా ||

చ|| అట్టె పదారు భుజాల నమరిన చక్రమా | పట్టిన ఆయుధముల బలు చక్రమా |
నెట్టన మూడుగన్నుల నిలచిన చక్రమా | రట్టుగా మన్నించవే మొరయుచు చక్రమా ||

చ|| అరయ నారుగోణాల నమరిన చక్రమా | ధారలు వేయిటి తోడి తగు చక్రమా |
ఆరక మీదికి వెళ్ళే అగ్ని చక్రమా | గారవాన నీదాసుల గావవే చక్రమా ||

చ|| రవిచంద్రకోటి తేజరాసియైన చక్రమా | దివిజ సేవితమైన దివ్య చక్రమా |
తవిలి శ్రీ వేంకటేశు దక్షిణకర చక్రమా | యీవల నీదాసులము యేలుకోవే చక్రమా ||


namO namO dAnavavinASaka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namO namO dAnavavinASaka cakramA | samara vijayamaina sarvESu cakramA ||

ca|| aTTe padAru BujAla namarina cakramA | paTTina Ayudhamula balu cakramA |
neTTana mUDugannula nilacina cakramA | raTTugA manniMcavE morayucu cakramA ||

ca|| araya nArugONAla namarina cakramA | dhAralu vEyiTi tODi tagu cakramA |
Araka mIdiki veLLE agni cakramA | gAravAna nIdAsula gAvavE cakramA ||

ca|| ravicaMdrakOTi tEjarAsiyaina cakramA | divija sEvitamaina divya cakramA |
tavili SrI vEMkaTESu dakShiNakara cakramA | yIvala nIdAsulamu yElukOvE cakramA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |