నగు మొగము తోడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నగు మొగము తోడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నగు మొగము తోడి వో నరకేసరి | నగ రూప గరుడాద్రి నరకేసరి ||

చ|| అమిత దానవ హరణ ఆదినరకేసరి | అమిత బ్రహ్మాది సుర నరకేసరి |
కమలాగ్ర వామాంక కనక నరకేసరి | నమో నమో పరమేశ నరకేసరి ||

చ|| రవిచంద్ర శిఖ నేత్ర రౌద్ర నర కేసరి | నవ నారసింహ నమో నర కేసరి |
భవనాశినీ తీర భవ్య నర కేసరి | నవరసాలంకార నర కేసరి ||

చ|| శరణాగత త్రాణ సౌమ్య నరకేసరి | నరక మోచన నామ నరకేసరి |
హరి నమో శ్రీ వేంకటాద్రి నరకేసరి | నరసింహ జయ జయతు నరకేసరి ||


nagu mogamu tODi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nagu mogamu tODi vO narakEsari | naga rUpa garuDAdri narakEsari ||

ca|| amita dAnava haraNa AdinarakEsari | amita brahmAdi sura narakEsari |
kamalAgra vAmAMka kanaka narakEsari | namO namO paramESa narakEsari ||

ca|| ravicaMdra SiKa nEtra raudra nara kEsari | nava nArasiMha namO nara kEsari |
BavanASinI tIra Bavya nara kEsari | navarasAlaMkAra nara kEsari ||

ca|| SaraNAgata trANa saumya narakEsari | naraka mOcana nAma narakEsari |
hari namO SrI vEMkaTAdri narakEsari | narasiMha jaya jayatu narakEsari ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |