నమో నమో దశరథ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నమో దశరథ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమో నమో దశరథ నందన మము రక్షించు | కమనీయ శరణాగత వజ్రపంజర ||

చ|| కోదండ దీక్షా గరుడ రామచంద్ర | ఆదిత్యకుల దివ్యాస్త్ర వేది |
సోదించు మారీచుని తలగుండుగండ | ఆది నారాయణ అసుర భంజన ||

చ|| ఖరదూషణ శిరఃఖండన ప్రతాప | శరథి బంధన విభీషణ వరద |
అరయ విశ్వామిత్ర యాగ సంరక్షక | ధరలో రావణ దర్పాపహరణ ||

చ|| పొలుపొంద నయోధ్యా పురవరా ధీశ్వర | గెలుపొందిన జానకీ రమణ |
అలఘు సుగ్రీవ అంగదాది కపి సేవిత | సలలిత శ్రీ వేంకటశైల నివాసా ||


namO namO daSaratha (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namO namO daSaratha naMdana mamu rakShiMcu | kamanIya SaraNAgata vajrapaMjara ||

ca|| kOdaMDa dIkShA garuDa rAmacaMdra | Adityakula divyAstra vEdi |
sOdiMcu mArIcuni talaguMDugaMDa | Adi nArAyaNa asura BaMjana ||

ca|| KaradUShaNa SiraHKaMDana pratApa | Sarathi baMdhana viBIShaNa varada |
araya viSvAmitra yAga saMrakShaka | dharalO rAvaNa darpApaharaNa ||

ca|| polupoMda nayOdhyA puravarA dhISvara | gelupoMdina jAnakI ramaNa |
alaGu sugrIva aMgadAdi kapi sEvita | salalita SrI vEMkaTaSaila nivAsA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |