నిలుపుటద్దములోన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిలుపుటద్దములోన (రాగం: ) (తాళం : )

నిలుపుటద్దములోన నీడనల్లదివో కంటె
చలివాసె దనకేలే సటకాడు క్రుస్ఃణుడు ||

యెఅగనట్టె విచ్చేసి యిదెనామలగు మీద
నొఇగి వెనకవంక నున్నవాడు
మఇ చెలులు నవ్వితే మానుమని సన్నసేసీ
మఅగులింకా నేలే మాయాకాడు క్రుష్ణుడు ||

మాటలాడక నావద్ద మంచము నాకోటిమీద
యేటవెట్టుకొని మమ్ము నెలయించీని
పాటించి లంచము లిచ్చీ పంజరము చిలుకకు
తూటరి యీవిద్దెలే దొమ్మికాడు క్రుష్ణుడు ||


nilupuTaddamulOna (Raagam: ) (Taalam: )

nilupuTaddamulOna nIDanalladivO kaMTe
chalivAse danakElE saTakADu krusHNuDu ||

yeRaganaTTe vichchEsi yidenAmalagu mIda
noRigi venakavaMka nunnavADu
maRi chelulu navvitE mAnumani sannasEsI
maRaguliMkA nElE mAyAkADu kruShNuDu ||

mATalADaka nAvadda maMchamu nAkOTimIda
yETaveTTukoni mammu nelayiMchIni
pATiMchi laMchamu lichchI paMjaramu chilukaku
tUTari yIviddelE dommikADu kruShNuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |