నమో నమో రఘుకుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నమో రఘుకుల (రాగం: నాట్ట) (తాళం : రూపక )

ప|| నమో నమో రఘుకుల నాయక దివిజవంద్య | నమో నమో శంకర నగజానుత ||

చ|| విహిత ధర్మ పాలక వీర దశరథ రామ | గహన వాసిని తాటక మర్దన- |
అహల్యా శాప విమోచన అసురకుల భంజన | సహజ విశ్వామిత్ర సవన రక్షక ||

చ|| హర కోదణ్డ హర సీతాంగనా వల్లభ | ఖర దూషణారి వాలి గర్వాపహ |
ధరణి దనుజాది దనుజుల పాలక | శరధి రంగ కృత్య సౌమిత్రి సమేత ||

చ|| బిరుద రావణ శిరో భేదక విభీషణ వరద | సాకేత పురవాస రాఘవ నిరుపమ |
శ్రీ వేంకట నిలయ-నిజ సకల | పురవర విహార, పుండరీకాక్ష ||


namO namO raGukula (Raagam: నాట్టా) (Taalam: రూపక )

pa|| namO namO raGukula nAyaka divijavaMdya | namO namO SaMkara nagajAnuta ||

ca|| vihita dharma pAlaka vIra daSaratha rAma | gahana vAsini tATaka mardana- |
ahalyA SApa vimOcana asurakula BaMjana | sahaja viSvAmitra savana rakShaka ||

ca|| hara kOdaNDa hara sItAMganA vallaBa | Kara dUShaNAri vAli garvApaha |
dharaNi danujAdi danujula pAlaka | Saradhi raMga kRutya saumitri samEta ||

ca|| biruda rAvaNa SirO BEdaka viBIShaNa varada | sAkEta puravAsa rAGava nirupama |
SrI vEMkaTa nilaya-nija sakala | puravara vihAra, puMDarIkAkSha ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

NamoNamoRaghukulaNayaka-MambalamSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |