నడువరో జడియక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నడువరో జడియక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నడువరో జడియక సవ్యమార్గమిది | మడుగరి వైష్ణవ మార్గమిది ||

చ|| ఘన శుకముఖ్యులు గన్న మార్గమిది | జనకాదుల నిశ్చల మార్గమిది |
సనత్కుమారుడు జరపు మార్గమిది | మనువుల వైష్ణవ మార్గమిది ||

చ|| నలుగడ వసిష్ఠు నడుచు మార్గమిది | యిల వేదవ్యాసుల మార్గంబిది |
బలిమిగలుగు ధృవపట్టపు మార్గమిది | మలసినవైష్ణవ మార్గమిది ||

చ|| పరమ మార్గంబిదె ప్రపంచ మార్గమిది | గురు మార్గంబిదె గోప్యమిదే |
గరిమెల శ్రీ వేంకటపతి మాకును | మరిపెను వైష్ణవ మార్గమిదే ||


naDuvarO jaDiyaka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| naDuvarO jaDiyaka savyamArgamidi | maDugari vaiShNava mArgamidi ||

ca|| Gana SukamuKyulu ganna mArgamidi | janakAdula niScala mArgamidi |
sanatkumAruDu jarapu mArgamidi | manuvula vaiShNava mArgamidi ||

ca|| nalugaDa vasiShThu naDucu mArgamidi | yila vEdavyAsula mArgaMbidi |
balimigalugu dhRuvapaTTapu mArgamidi | malasinavaiShNava mArgamidi ||

ca|| parama mArgaMbide prapaMca mArgamidi | guru mArgaMbide gOpyamidE |
garimela SrI vEMkaTapati mAkunu | maripenu vaiShNava mArgamidE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |