నవరూప ప్రహ్లాద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నవరూప ప్రహ్లాద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నవరూప ప్రహ్లాద నరసింహ | అవిరళతేజ ప్రహ్లాద నరసింహ ||

చ|| పగరపై కోపము బంటుజూచి మరచితి | నగుమొగము ప్రహ్లాదనరసింహ |
ఎగువ నీకోపము కితడే మాటుమందు | అగుపడె మాకును ప్రహ్లాదనరసింహ ||

చ|| అంట ముట్టరాని కోపము అంగనజూచి మానితి- | నంటు చెల్లు ప్రహ్లాద నరసింహ |
జంటి నీబుద్ధి తిప్ప సతియె అంకుశము | అంటువాయ మికను ప్రహ్లాదనరసింహ ||

చ|| ధర మొరవెట్ట దేవతలే మొక్కితే మానితి | గరుడాద్రి ప్రహ్లాదనరసింహ |
ఇరవై శ్రీవేంకటాద్రి నిందు అందు నీదె సుద్ధి | అరసితి మిదివో ప్రహ్లాదనరసింహ ||


navarUpa prahlAda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| navarUpa prahlAda narasiMha | aviraLatEja prahlAda narasiMha ||

ca|| pagarapai kOpamu baMTujUci maraciti | nagumogamu prahlAdanarasiMha |
eguva nIkOpamu kitaDE mATumaMdu | agupaDe mAkunu prahlAdanarasiMha ||

ca|| aMTa muTTarAni kOpamu aMganajUci mAniti- | naMTu cellu prahlAda narasiMha |
jaMTi nIbuddhi tippa satiye aMkuSamu | aMTuvAya mikanu prahlAdanarasiMha ||

ca|| dhara moraveTTa dEvatalE mokkitE mAniti | garuDAdri prahlAdanarasiMha |
iravai SrIvEMkaTAdri niMdu aMdu nIde suddhi | arasiti midivO prahlAdanarasiMha ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |