నానాదిక్కుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నానాదిక్కుల నరులెల్లా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నానాదిక్కుల నరులెల్లా | వానలలోననె వత్తురు గదలి ||

చ|| సతులు సుతులు పరిసరులు బాంధవులు | హితులు గొలువగా నిందరును |
శతసహస్రయోజనవాసులు సు- | వ్రతములతోడనె వత్తురు గదలి ||

చ|| ముడుపులు జాళెలు మొగి దలమూటలు | కడలేనిధనము గాంతలును |
కడుమంచిమణులు కరులు దురగములు | వడిగొని చెలగుచు వత్తురు గదలి ||

చ|| మగుటవర్ధనులు మండలేశ్వరులు | జగదేకపతులు జతురులును |
తగువేంకటపతి దరుశింపగ బహు- | వగలసంపదల వత్తురు గదలి ||


nAnAdikkula narulellA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nAnAdikkula narulellA | vAnalalOnane vatturu gadali ||

ca|| satulu sutulu barusarulu bAMdhavulu | hitulu goluvagA niMdarunu |
SatasahasrayOjanavAsulu su- | vratamulatODane vatturu gadali ||

ca|| muDupulu jALelu mogi dalamUTalu | kaDalEnidhanamu gAMtalunu |
kaDumaMcimaNulu karulu duragamulu | vaDigoni celagucu vatturu gadali ||

ca|| maguTavardhanulu maMDalESvarulu | jagadEkapatulu jaturulunu |
taguvEMkaTapati daruSiMpaga bahu- | vagalasaMpadala vatturu gadali ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |