నీయాధీనము లింతే నిఖిలప్రపంచమును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


నీయాధీనము లింతే (రాగం: ) (తాళం : )

నీయాధీనము లింతే నిఖిలప్రపంచమును
మాయాకృతము నీవు మానుమంటే మానదా.

నీకు నరుహంబైన నిండినయీమనసు
కాకువిషయాలపాలుగా నరుహమా
చేకొని నీవు పెరరేచినయీచైతన్యము
పైకొని అకర్మములపాలు సేయదగునా.

అంచల నీవంతర్యామివైనయీదేహము
పంచేంద్రియముల కొప్పనసేతురా
యెంచగ నీకుక్షిలోన నెత్తిన యీజన్మము
కొంచెపుభోగములకు గురిసేయవలెనా.

శ్రీవేంకటేశ నీకు జక్కినయీదాస్యము
యీవల సంసారమున కియ్యవలెనా
దేవుడవు నీవేయని తెలిస్పితి విదే మాకు
జీవులము మమ్ము నిక చిమ్మిరేచనేటికి


Neeyaadheenamu (Raagam: BUpaaLaM ) (Taalam: )

Neeyaadheenamu limtae nikhilaprapamchamunu
Maayaakrtamu neevu maanumamtae maanadaa.

Neeku naruhambaina nimdinayeemanasu
Kaakuvishayaalapaalugaa naruhamaa
Chaekoni neevu peraraechinayeechaitanyamu
Paikoni akarmamulapaalu saeyadagunaa.

Amchala neevamtaryaamivainayeedaehamu
Pamchaemdriyamula koppanasaeturaa
Yemchaga neekukshilona nettina yeejanmamu
Komchepubhogamulaku gurisaeyavalenaa.

Sreevaemkataesa neeku jakkinayeedaasyamu
Yeevala samsaaramuna kiyyavalenaa
Daevudavu neevaeyani telispiti vidae maaku
Jeevulamu mammu nika chimmiraechanaetiki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |