నీవే మూలమువో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవే మూలమువో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవే మూలమువో నేరిచినపెద్దలకు | దేవుడు నీయందులోనే తిరమాయ నిదివో ||

చ|| బాపురే వో దేహమా బాపురే వో నీవు | వోపి నే బెట్టినకొద్ది నుందువుగా |
రూపు నీవు గలిగితే రుచులెల్ల గానగద్దు | చాపలాన ధర్మములు సాధింపగలదు ||

చ|| మెచ్చితి నోమనసా మెచ్చితివో నీవూ నా- | యిచ్చకొలది నెందైనా నేగుదువుగా |
అచ్చపునీకతమున నవుగాము లెంచగవద్దు | పచ్చిగా యేమూర్తినైనా భావించగలదు ||

చ|| మేలు మేలు నాలికె మేలు మేలు నీవు | వోలి యేమాటకునైనా నొనరుదుగా |
చాలి నీవు మెలగంగ చదువు చదువగద్దు | పోలించి శ్రీవేంకటేశు బొగడగగలదు ||


nIvE mUlamuvO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvE mUlamuvO nEricinapeddalaku | dEvuDu nIyaMdulOnE tiramAya nidivO ||

ca|| bApurE vO dEhamA bApurE vO nIvu | vOpi nE beTTinakoddi nuMduvugA |
rUpu nIvu galigitE ruculella gAnagaddu | cApalAna dharmamulu sAdhiMpagaladu ||

ca|| mecciti nOmanasA meccitivO nIvU nA- | yiccakoladi neMdainA nEguduvugA |
accapunIkatamuna navugAmu leMcagavaddu | paccigA yEmUrtinainA BAviMcagaladu ||

ca|| mElu mElu nAlike mElu mElu nIvu | vOli yEmATakunainA nonarudugA |
cAli nIvu melagaMga caduvu caduvagaddu | pOliMci SrIvEMkaTESu bogaDagagaladu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |