నిన్నుబాసినయట్లు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిన్నుబాసినయట్లు నెలతకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నిన్నుబాసినయట్లు నెలతకు వియోగదశ | లెన్నడును దోప విదియేమోకాని ||

చ|| నిను దలచి లలితాంగి నీరూపమాత్మలో | గని నీవు సవి బయలు కౌగలించినది |
తనర నాకాశ తత్త్వము నీమహాత్త్వమని | వనిత యెవ్వరి చేత వినెనో కాని ||

చ|| నిను బొగడి నీరూపు కనుదోయి కెదురైన | తనివిదీరక బయలు తగ జూడ దొడగె |
మునుకొన్న సర్వతోముఖుడ వనగా నిన్ను | వెనకకే భావమున వినెనోకాని ||

చ|| తలపునను వాక్కునను తలప దలపగ నీవు | కలసి యాకమలాక్షి గౌగలించితివి |
తెలిసితిమి వేంకటాధిపతి నీ విన్నింట | గలవనెడి మాట నిక్కంబులో కాని ||


ninnubAsinayaTlu nelataku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| ninnubAsinayaTlu nelataku viyOgadaSa | lennaDunu dOpa vidiyEmOkAni ||

ca|| ninu dalaci lalitAMgi nIrUpamAtmalO | gani nIvu savi bayalu kaugaliMcinadi |
tanara nAkASa tattvamu nImahAttvamani | vanita yevvari cEta vinenO kAni ||

ca|| ninu bogaDi nIrUpu kanudOyi keduraina | tanividIraka bayalu taga jUDa doDage |
munukonna sarvatOmuKuDa vanagA ninnu | venakakE BAvamuna vinenOkAni ||

ca|| talapunanu vAkkunanu talapa dalapaga nIvu | kalasi yAkamalAkShi gaugaliMcitivi |
telisitimi vEMkaTAdhipati nI vinniMTa | galavaneDi mATa nikkaMbulO kAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |