నీవెంత నేనెంత నీకు నాకు నెంతదవ్వు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవెంత నేనెంత (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

నీవెంత నేనెంత నీకు నాకు నెంతదవ్వు
దైవమా సిగ్గుపడక తగిలే నేగాకా

చెంది నీకు బ్రహ్మాదులు సేవలు సేయుగాను
యిందు మాసేవలు నీకు నేడకువచ్చు
పొంది వసిష్ఠాదులట్టే పూజలు సేయగాను
సందడి మాపూజలు సరకా నీకు

సనకాదియోగులు సారె నిన్ను దలచగా
యెనసి మాతలపు నీ కేడకెక్కును
నునుపుగా శేషాదులు నుతులు నిన్ను జేయగా
పనివడి మానుతులు బాతేయనా నీకు.

కిట్టి నారదాదులు నీకింకరులై వుండగాను
యిటె నీదాసుడనను టెంత కెంత
వొట్టి శ్రీవేంకటేశ మాకొకవుపాయము గద్దు
పట్టి నీదాసులబంటుబంట నయ్యేనికను.


Neevemta naenemta (Raagam:Mukhaari ) (Taalam: )

Neevemta naenemta neeku naaku nemtadavvu
Daivamaa siggupadaka tagilae naegaakaa


Chemdi neeku brahmaadulu saevalu saeyugaanu
Yimdu maasaevalu neeku naedakuvachchu
Pomdi vasishthaadulattae poojalu saeyagaanu
Samdadi maapoojalu sarakaa neeku


Sanakaadiyogulu saare ninnu dalachagaa
Yenasi maatalapu nee kaedakekkunu
Nunupugaa saeshaadulu nutulu ninnu jaeyagaa
Panivadi maanutulu baataeyanaa neeku.


Kitti naaradaadulu neekimkarulai vumdagaanu
Yite needaasudananu temta kemta
Votti sreevaemkataesa maakokavupaayamu gaddu
Patti needaasulabamtubamta nayyaenikanu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |