నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు బాత్ర మేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నే నొక్కడ లేకుండితే (రాగం:భౌళిరామక్రియ ) (తాళం : )

నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు బాత్ర మేది
పూని నావల్లనే కీర్తి బొందేవు నీవు

అతి మూడులలోన నగ్రేసరుడ నేను
ప్రతిలేనిఘనగర్వపర్వతమను
తతి బంచేంద్రియములధనవంతుడను నేను
వెతకి నావంటివాని విడువగ జెల్లునా

మహిలో సంసారపుసామ్రాజ్యమేలేవాడ నేను
యిహమున గర్మవహికెక్కితి నేను
బహుయోనికూపసంపద దేలేవాడ నేను
వహించుక నావంటివాని దేనోపేవా

భావించి నావంటినీచు బట్టి కాచినప్పుడుగా
యేవంక నీకీర్తి గడువెంతురు భువి
నావల్ల నీకు బుణ్యము నీవల్లనే బ్రదుకుదు
శ్రీవేంకటేశుడ యింత చేరె జుమ్మీ మేలు


Nae nokkada (Raagam:Bhauliraamakriya ) (Taalam: )

Nae nokkada laekumditae neekrpaku baatra maedi
Pooni naavallanae keerti bomdaevu neevu

Ati moodulalona nagraesaruda naenu
Pratilaenighanagarvaparvatamanu
Tati bamchaemdriyamuladhanavamtudanu naenu
Vetaki naavamtivaani viduvaga jellunaa

Mahilo samsaarapusaamraajyamaelaevaada naenu
Yihamuna garmavahikekkiti naenu
Bahuyonikoopasampada daelaevaada naenu
Vahimchuka naavamtivaani daenopaevaa

Bhaavimchi naavamtineechu batti kaachinappudugaa
Yaevamka neekeerti gaduvemturu bhuvi
Naavalla neeku bunyamu neevallanae bradukudu
Sreevaemkataesuda yimta chaere jummee maelu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |