నీమహత్త్వంబు లోనికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీమహత్త్వంబు లోనిక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీమహత్త్వంబు లోనికి వెలుపలికి గప్పి | కామింప నిట్టిదని కానారా దటుగాన ||

చ|| నిండి యిన్నిటిలోన నీవు గలవని భ్రాంతి- | నుండుదువుగాని నీ వొకటియును గావు |
దండిగలగిరి ప్రతిధ్వని దోచుగాని యది | కొండలోపల లేదు కొండయును గాదు ||

చ|| బలసి యిన్నిటిలోపలను జైతన్యమై | మెలగుదువుగాని యేమిట నీవు లేవు |
పలుదెరగులైన దర్పణమునం దొకనీడ | వొలయుగాకందు దలపోయ నదిలేదు ||

చ|| వుడుగకన్నిటిలోన నుండుటయు లేదు నీ- | వుడివోయి యందుండకుండుటయు లేదు |
చెడనితేజముగాన శ్రీవేంకటేశ నీ- | పొడవు పరిపూర్ణమై పొలుపొందు ||


nImahattvaMbu lOniki (Raagam: ) (Taalam: )

nImahattvaMbu lOniki
pa|| nImahattvaMbu lOniki velupaliki gappi | kAmiMpa niTTidani kAnArA daTugAna ||

ca|| niMDi yinniTilOna nIvu galavani BrAMti- | nuMDuduvugAni nI vokaTiyunu gAvu |
daMDigalagiri pratidhvani dOcugAni yadi | koMDalOpala lEdu koMDayunu gAdu ||

ca|| balasi yinniTilOpalanu jaitanyamai | melaguduvugAni yEmiTa nIvu lEvu |
paluderagulaina darpaNamunaM dokanIDa | volayugAkaMdu dalapOya nadilEdu ||

ca|| vuDugakanniTilOna nuMDuTayu lEdu nI- | vuDivOyi yaMduMDakuMDuTayu lEdu |
ceDanitEjamugAna SrIvEMkaTESa nI- | poDavu paripUrNamai polupoMdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |