నన్ను నెవ్వరు గాచేరు నాటిపగెంతురుగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నన్ను నెవ్వరు (రాగం:బౌళి ) (తాళం : )

నన్ను నెవ్వరు గాచేరు నాటిపగెంతురుగాక
నిన్న నేడీరోతలైతే నీతియౌనా నాకును.

దేవుడ నేనేయంటా తిరిగే నాస్తికుడనా
దేవతలకు మొక్కబోతే నిక నగరా
కావించి యింద్రియములే గతెని యిన్నాళ్లు నుండి
ఆవల జితేంద్రియుడనంటే నవి నగవా.

కర్మము దొల్లి సేయక కడుదూరమైన ఇక నా
కర్మము సేయగబోతే కర్మమే నగదా
దుర్మతి సంపారినై తొయ్యలులకు మోహించి ఆర్మిలి దూషించితేను అటె వారు నగరా.

నేనే స్వతంత్రుడనంటా నిండుదానాలెల్ల మాని
పూని యిక జేయబోతే పొంచి యవి నగవా
నే నిన్నిటా సిగ్గువడి నీమరగు చొచ్చితిని
అనుకొని శ్రీవేంకటాధిపుడ కావవే.


Nannu nevvaru (Raagam:Bauli ) (Taalam: )

Nannu nevvaru gaachaeru naatipagemturugaaka
Ninna naedeerotalaitae neetiyaunaa naakunu.

Daevuda naenaeyamtaa tirigae naastikudanaa
Daevatalaku mokkabotae nika nagaraa
Kaavimchi yimdriyamulae gateni yinnaallu numdi
Aavala jitaemdriyudanamtae navi nagavaa.

Karmamu dolli saeyaka kadudooramaina ika naa
Karmamu saeyagabotae karmamae nagadaa
Durmati sampaarinai toyyalulaku mohimchi aarmili dooshimchitaenu ate vaaru nagaraa.

Naenae svatamtrudanamtaa nimdudaanaalella maani
Pooni yika jaeyabotae pomchi yavi nagavaa
Nae ninnitaa sigguvadi neemaragu chochchitini
Anukoni sreevaemkataadhipuda kaavavae.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |